Untitled Document ซี.พี.เกษตรตะวันแดง
  หน้าแรก อุปกรณ์การทำสวนยาง

E-mail: 
Password:  
 
Untitled Document
thai | english
       หน้าแรก
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
       ข่าวประชาสัมพันธ์
       สาระน่ารู้
       Picture Gallery
       กระดานสนทนา
 
      ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย
      ดาวน์โหลดรายการสินค้า
      ดาวน์โหลดใบจองกล้าปาล์ม
      ดาวน์โหลดใบจองกล้ายาง
     อุปกรณ์ยางพารา/ อุปกรณ์สวนยาง
     อุปกรณ์การทำสวนปาล์ม
     ปุ๋ยอินทรีย์ตะวันแดง
     เครื่องจักรกลการเกษตร
     กล้าไม้โตเร็ว
     ต้นกล้ายางพารา พันธ์ 600,251,235 จากปักษ์ใต้
     ต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า DxP ควบคุมคุณภาพโดย ซีพี.เกษตรตะวันแดง
     ฮอร์โมนพืช ไคโตซาน
     อุปกรณ์การเกษตรทั่วไป
     ธาตุอาหารพืช
     ยาป้องกันเชื้อรา และโรครากเน่าโคนเน่า
     ปุ๋ยเคมี
     ขี้เลื่อยยางพารา
     ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเกษตรกร
 
 
   สาระน่ารู้
สารอาหารรองก้นหลุม ปุ๋ยรองก้นหลุม ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุม
สั่งลุยโครงการยาง 8 แสนไร่
โรคยางพาราและแมลงศัตรูยางพารา
วิธีการปลูกยางพารา
รู้จัก ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจภาคใต้
ประวัติการทำสวนยางพารา
 
 
ปุ๋ยตราตะวันแดง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
องค์การสวนยาง
       www.sanook.com
       www.yahoo.com
       สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำยางพารา
       จังหวัดกระบี่
       จับตากล้ายาง ราคาไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
       ผลิตและจำหน่ายกล้ายางส่งทั่วประเทศ
       ผลิตและจำหน่ายจอกยาง
ข่าวสารน่ารู้
:: รู้จัก ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจภาคใต้


สภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปลูกปาล์มน้ำมันได้รับผลสำเร็จ เมื่อพิจารณาสภาพภูมิอากาศข้างต้นแล้ว เกษตรกรควรพิจารณาศักยภาพของพื้นที่เหมาะสม โดยการตรวจสอบพื้นที่ก่อนปลูก ปาล์มน้ำมันเสียก่อนโดยสอบถามจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันว่าเหมาะสมหรือไม่ เมื่อพื้นที่เหมาะสมควรปลูกปาล์มน้ำมันทันที หากพื้นที่ไม่เหมาะสมควรปลูกพืชชนิดอื่น หากปลูกปาล์มน้ำมันไปแล้ว ควรพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ดูร่า (Dura) มีชั้นนอกของเปลือกให้น้ำมันร้อยละ ๓๕ - ๖๐ ของน้ำหนักผลปาล์มทั้งหมด พันธุ์ปาล์มน้ำมันดูร่าที่ดีพบในแถบตะวันออกไกลซึ่งน้ำมันต่อทะลายประมาณ ร้อยละ ๑๘ - ๑๙.๕ กะลาหนาปานกลาง ๒ - ๘ มิลลิเมตร หรือร้อยละ ๒๕ - ๓๐ ของน้ำหนักผล และมีเปลือกชั้นนอกหนา ๒๐ - ๖๐ มิลลิเมตร ปาล์มน้ำมันดูร่าที่มีกะลาหนามาก ๆ ๔ - ๘.๕ มิลลิเมตร หรือร้อยละ ๕๐ ของน้ำหนักผล มีส่วนเปลือกนอกบาง พันธุ์ดูร่านี้ใช้เป็นแม่พันธุ์สำหรับผลิตลูกผสมพันธ์เทเนอร่า

พันธุ์พิสิเฟอร่า (Pisifera) มีกะลาบางมาก เปลือกหนากว่าพันธุ์ดูร่าประมาณ ๕ - ๑๐ มิลลิเมตร) เมล็ดในเล็ก มีข้อเสียคือ ขนาดของผลเล็ก ช่อดอกตัวเมียเป็นหมัน และมีการผลิตทะลายต่อต้นจำนวนต่ำ ดังนั้นจึงเป็นพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกเป็นการค้า ปัจจุบันใช้พันธุ์นี้เป็น พ่อพันธุ์สำหรับผลิตพันธุ์ผสมเทเนอร่า

พันธุ์เทเนอร่า (Tenera) คือพันธุ์ที่แนะนำให้ปลูกเป็นพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์ดูร่ากับพันธุ์พิลิเฟอ ร่าใช้พันธุ์ดูร่าเป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์พิสิเฟอร่าเป็นพันธุ์พ่อเข้าด้วยกัน (DXP) พันธุ์เทเนอร่ามีกะลาบาง (๐๕ - ๔ มิลลิเมตร) และมีน้ำหนักต่อทะลายประมาณร้อยละ ๒๒ - ๒๕ มีทะลายดกกว่าพันธุ์ดูร่า เนื่องจากพันธุ์เทเนอร่ามีคุณสมบัติดีคือมีกะลาบางได้น้ำมันจากส่วน เปลือกชั้นกลางมากกว่าพันธุ์ดูร่าประมาณ้ร้อยละ ๒๕ จึงมักนิยมปลูกเป็นการค้า ลักษณะผลผลิตสีดำ เมื่อสุกเปลือกนอกมีสีส้มแดง กะลาบาง ให้น้ำมันปาล์มสูง

การเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

ก่อนปลูกปาล์มน้ำมัน ต้องมีการเตรียมพื้นที่ก่อนปลูกอย่างน้อย ๑ ปี และควรทำให้ช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือนธันวาคม – เมษายน ควรแบ่งพื้นที่ให้เป็นแปลงย่อย เพื่อให้ปฏิบัติได้ง่ายและสะดวก แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่และแรงงานด้วย การโค่นต้นไม่หรือถางป่า โดยใช้เครื่องมือตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ตามความเหมาะสม เคลื่อนย้ายต้นไม้ออกหรือเผา แล้วปรับสภาพพื้นที่ และพิจารณาการทำถนน การระบายน้ำ รวมถึงการวางแนวระยะปลูกด้วย

เมื่อพิจารณาพื้นที่ส่วนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงไถครั้งแรกด้วยไถแบบ ๓ จานจำนวน ๓ ครั้ง ห่างกันประมาณ ๒ สัปดาห์ แล้วไถด้วยไถแบบ ๗ จาน จำนวน ๑ ครั้ง หลังจากนั้นฉีดพ่นด้วยสารเคมีประเภทดูดซึม เช่น ราวอัพ เพื่อกำจัดวัชพืชครั้งสุดท้ายก่อนปลูก

การสร้างถนนและทางระบายน้ำ

ถนนในสวนปาล์มน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเข้าปฏิบัติงานการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว และควรมีทิ้ง ๒ ประเภท คือ
๑.ถนนใหญ่ ความกว้างประมาณ ๖ เมตร และควรมี ๒ สาย ต่อ ๑ แปลงใหญ่คือด้านหน้าและด้านหลังแปลง ควรอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร
๒.ถนนเข้าแปลง เชื่อมจากถนนใหญ่ เพื่อขนส่งวัสดุการเกษตรและผลผลิตในสวนปาล์มน้ำมัน ความกว้างประมาณ ๔ เมตร ควรห่างกันประมาณ ๕๐๐ เมตร
๓.ทางระบายน้ำ จำเป็นสำหรับพื้นที่ปลูกซึ่งมีสภาพเป็นลุ่มและมีน้ำท่วมควรทำพร้อมกับการตัดถนน ร่องน้ำมี ๓ ประเภท คือ
3.1 ร่องระบายน้ำในแปลง 3.2 ร่องระบายน้ำรวม
3.3 ร่องระบายน้ำใหญ่

การปลูกปาล์มน้ำมัน

การวางแนว หลังจากเตรียมพื้นที่ ตัดถนนและทางระบายน้ำแล้ว จึงวางแนวการปลูกโดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับการทำงาน การระบายน้ำ ความลาดเทของพื้นที่ ทิศทางของแสงแดดเพื่อให้ปาล์มน้ำมัน ได้รับแสงแดมากที่สุด เพื่อให้ใบได้มีกระบวนการสังเคราะห์แสง ควรปลูกปาล์มน้ำมันแบบสามเหลี่ยม ด้านเท่า แถวหลักเป็นฐานอยู่ในแนวทิศเหนือ – ใต้ แถวที่ใกล้กันจะปลูกกึ่ง กลางเป็นระยะยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่า และการจัดระยะการปลูก ๙x๙ เมตร เป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่อง จากทำให้ต้นได้รับแสงมากที่สุด

หลุมปลูก เมื่อวางแนวปลูกและปักไม้เป็นเครื่องหมายแล้ว ขุดหลุมขนาดกว้าง ๔๕ ซม. ยาว ๔๕ ซม. ลึก ๓๕ ซม. เป็นรูปตัวยู โดยให้จุดที่ปักไม้เป็นจุดกลางหลุม ใช้เสียมแซะดินให้หลุมตั้งตรงขุดดินชั้นบนและชั้นล่างแยกกัน ตากไว้ประมาณ ๑๐ วัน ก่อนนำต้นกล้ามาปลูก

ฤดูปลูก ฤดูที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมัน คือ ต้นฤดูฝน ประมาณ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ควรปลูกเมื่อฝนเริ่มตกแล้ว เพราะดินจะมีความชื้นเพื่อให้ต้นกล้าได้มีเวลาตั้งตัวในแปลงได้นาน

การปลูก การปลูกอย่างถูกวิธี จะทำให้การเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันดีและให้ผลผลิตสูง อายุต้นกล้าที่เหมาะสมประมาณ ๑๐ - ๑๒ เดือน ต้นกล้าที่มีอายุน้อยเกินไป จะทำให้ชะงักการเจริญเติบโตและอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ สำหรับต้นกล้าที่มีอายุมากเกินไปผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและตกผลช้าและไม่ สะดวกในการขนย้าย บางครั้งไม่สามารถใช้ต้นกล้าที่มีอายุเท่าที่กำหนดได้เราสามารถแก้ไขได้โดย ตัดใบบางส่วนทิ้งบ้าง และระวังอย่าให้รากบอกบซ้ำจากการขนย้ายมากนัก การขนย้ายต้นกล้า ควรขนย้ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันด้วยความประณีต ไม่ให้กระทบกระเทือนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ไห้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโต

มาตรฐานในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน

๑.จะต้องไม่ตัดผลปาล์มดิบไปขายเพราะจะถูกตัดราคา
๒.จะต้องไม่ปล่อยให้ผลสุกคาต้นเกินไป
๓.ต้องเก็บผลปาล์มร่วงบนพื้นให้หมด
๔.ต้องไม่ทำให้ผลปาล์มที่เก็บเกี่ยวมีบาดแผล
๕.ต้องคัดเลือกทะลายปาล์มหรือเขย่าผลที่มีอยู่น้อยออกแล้วทิ้งทะลายเปล่าไป
๖.ตัดขั้วทะลายให้สั้นเท่าที่จะทำได้
๗.ต้องทำความสะดวกผลปาล์มที่เปื้อนดิน อย่าให้มีเศษหินดินปน
๘.ต้องรีบส่งผลปาล์มไปยังโรงงาน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
เขียนโดย : วรรณชัย 19-06-2552 เวลา 13:11:04 น.
 
 
 
Untitled Document
พบกับ ดร.ฉัตรชนก นพพรพรร นักวิชาการเกษตร 8ว ที่ปรึกษากลุ่มประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน กรมวิชาการเกษตร
วิธีการจัดการดิน และ ปุ๋ย เพื่อปรับปรุงสวนส้มเสื่อมโทรมs
ธุรกิจปาล์มน้ำมันหลังก้าวเข้าสู่ AEC
ป่วนทั่วปท."กล้ายาง"พุ่งทะลุร้อย สกย.ให้18บ.โยนชาวสวนรับภาระ
ส่งมอบกล้ายางลูกค้า
รับพนักงานหลายตำแหน่ง
เปิดจำหน่ายอุปกรณ์สวนยาง ชุดเปิดกรีด


ฮอร์โมนพืช ไคโตซาน >>
สารสกัดจากธรรมชาติ
โอทู:O-Two
อุปกรณ์ยางพารา/ อุปกรณ์สวนยาง >>
ถังพลาสติกบรรจุน้ำยาง หรือ ถังบรรจุน้ำยางพารา
ถ้วยรองน้ำยางพาราพลาสติก หรือ ถ้วยรับน้ำยางพาราพลาสติก หรือ จอกยางพลาสติก
ลวดรัดต้นยางหรือ ลวดมัดต้นยาง ชนิดซิกเซ็กหรือหยัก
ลวดรัดต้นยางชนิดขากลม ใช้แทนลวดแบบหยัก
ซูเปอร์ชีวภาพ
อุปกรณ์การทำสวนปาล์ม >>
เสียมแทงปาล์ม ขนาด 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว
เลียมแทงปาล์ม
ตะขอเกี่ยวทะลายปาล์มหรือเคียวเกี่ยวทะลายปาล์ม
อุปกรณ์การเกษตรทั่วไป >>
ถุงเพาะชำ ถุงชำต้นกล้า หรือถุงเพาะกล้าไม้ PEHD
ยาป้องกันเชื้อรา และโรครากเน่าโคนเน่า >>
อาลีเอท 80 ดับพลิวจี
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเกษตรกร >>
สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเกษตรกร
ปุ๋ยอินทรีย์ตะวันแดง >>
ปู๋ยรองก้นหลุม ปุ๋ยรองพื้น สำหรับปาล์มน้ำมัน ยางพารา และพืชอื่นๆ
ปุ๋ยอินทรีย์ ตะวันแดง สูตรพลังปาล์ม
ปุ๋ยอินทรีย์ ตะวันแดง สูตรยางคุณภาพ
สารปรับสภาพดิน สารปรับสภาพน้ำ
ปุ๋ยตะวันแดง สูตรพืชไร่
ปุ๋ยเคมี >>
ปุ๋ยเคมี แม่ปุ๋ย ปุ๋ยสูตร ตามความต้องการ
ธาตุอาหารพืช >>
โบรอน(Boron)
แมกนีเซียม (Mg)
ต้นกล้ายางพารา พันธ์ 600,251,235 จากปักษ์ใต้ >>
ต้นกล้ายางพาราปักษ์ใต้ พันธุ์ RRIM 600, RRIT 251 ส่งทั่วประเทศ รีบจองวันนี้ จำนวนจำกัด!
รีบสั่งจองด่วน มีกล้ายางจำนวนจำกัด
ต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า DxP ควบคุมคุณภาพโดย ซีพี.เกษตรตะวันแดง >>
ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ลูกผสมเทเนอร่า DXP
ปาล์มน้ำมันอายุ 2 ปี เติบโตสมบูรณ์ดี
เครื่องจักรกลการเกษตร >>
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
จานปั้นเม็ดปุ๋ย
เครื่องบด สับ ย่อย
เครื่องผสมปุ๋ย แนวนอน HB
เครื่องผสมแนวตั้ง
ขี้เลื่อยยางพารา >>
ขี้เลื่อยยางพารา
กล้าไม้โตเร็ว >>
ต้นกล้าจำปาทอง
ต้นจำปาทอง อายุ 1.5 ปี
ต้นจำปาทอง อายุ 12 ปี
ต้นจำปาทอง อายุ 1.5 ปี
ไม้ตะเคียนทอง
 
ดาวน์โหลดใบจองกล้ายาง
 
Untitled Document เว็บไซต์ในเครือสยามอะโกรกรุ๊ป : สยามอะโกร.คอม | กล้ายาง.คอม | สยามปาล์ม.คอม |
บริษัท ซี.พี. เกษตรตะวันแดง อินเตอร์เทรด จำกัด
โทร: 089-7800515,075-520442
fax. 075-520442